Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng của Phòng ĐT&QLSV

 

1.1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong việc đề xuất các chiến lược, mục tiêu đào tạo; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo;

 

1.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc việc triển khai các chương trình đào tạo, công tác chính trị, quản lý sinh viên và nghiên cứu khoa học của Trường.

 

Nhiệm vụ của Phòng ĐT&QLSV

 

1.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo hệ chính quy, kế hoạch giảng dạy từng học kỳ và từng năm; kế hoạch thi học kỳ, thi tốt nghiệp;

 

1.2. Lên kế hoạch và tổ chức, thực hiện công tác chính trị và quản lý sinh viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo;

 

1.3. Đăng ký và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Bộ;

 

1.4.Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo;


1.5.Quản lý công tác cấp phát văn bằng tốt

          nghiệp, chứng chỉ GDTC, GDQP.

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 14
Tổng truy cập: 8939287