Kết quả thi

Kết quả thi chứng chỉ quốc gia tin học A ngày 03/07/2016
Điểm thi TOEIC nội bộ ngày 05/06/2016
Điểm thi Tin học A ngày 20/03/2016