Cơ hội việc làm

Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Đồng Nai tuyển dụng nhân viên dám định bồi thường, kế toán, nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH MUTO Việt Nam tuyển dụng nhân viên văn phòng
Công ty TNHH H.A.V.A.S tuyển dụng kỹ thuật May, phiên dịch tiếng anh
Công ty CPCN Nhựa Phú Lâm tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên thu mua, biên phiên dịch, nhân viên kỹ thuật
Công ty TNHH KOTOP Vina tuyển dụng nhân viên ME (cải tiến sản xuất)
Công ty TNHH MUTO Việt Nam tuyển dụng nhân viên bảo trì
Công ty CP Taekwang Vina Industrial tuyển dụng nhân viên phát triển mẫu PATTER, PFC
Công ty Asia Garment Manufacturer VN tuyển dụng quản lý chuyền tập sự (OT) 2019
Công ty TNHH Việt Nam Wacoal tuyển dụng nhân viên quản lý, cắt may
Công ty TNHH Elite Long Thành tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán, nhân viên phòng nhân sự, nhân viên kế ...
Công ty TNHH Giày Hân Xương Việt Nam tuyển dụng nhân viên May
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON tuyển dụng nhân viên tư vấn tín dụng