Công ty Wanek Furniture & Millennium Furniture tuyển dụng

Ngày đăng 11/01/2019 |

Công ty Wanek Furniture & Millennium Furniture tuyển dụng nhiều vị trí như thu mua, kỹ thuật công nghiệp, sản xuất, .v.v..  ở Bình Dương và Quảng Ngãi.