Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học

Ngày đăng 21/08/2020 |

Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Số: 01/TB-TTTHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 21 tháng 08 năm 2020

             

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh văn bằng 2 đại học Vừa làm vừa học

mở tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

              

1. Các ngành và chuyên ngành tuyển sinh

- Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị;

- Ngành: Luật; Chuyên ngành: Luật kinh doanh;

- Ngành: Ngôn ngữ Anh; Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại.

2. Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

- Thời gian đào tạo theo kế hoạch: 2 năm (chưa kể thời gian sinh viên học tiếng Anh; Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản);

- Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);

- Học phí: Theo mức thu hiện tại (440.000đ/tín chỉ);

- Học vào các tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 (17g45 - 21g00). Lịch học sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học;

- Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp;

- Căn cứ theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 đã có hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các loại hình đào tạo (Chính quy, Vừa làm vừa học…) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện loại hình đào tạo;

- Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ. Sinh viên ngành Luật được học tiếp các lớp đào tạo nghề Luật sư, Công chứng…

3. Các hình thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, xét tuyển.

3.1. Tuyển thẳng

- Những người đã tốt nghiệp Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- Những người đã tốt nghiệp Đại học chính quy từ các trường Đại học có cùng nhóm ngành đào tạo với trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- Những người đã tốt nghiệp hệ Đại học chính quy từ các trường Đại học có nhóm ngành: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ.

3.2. Xét tuyển

- Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp đại học, có tổng điểm các môn thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng tuyển sinh quy định.

- Các tổ hợp xét tuyển:

  • Tổ hợp 1: Môn cơ bản + Môn lý luận chính trị
  • Tổ hợp 2: Môn cơ sở + Môn lý luận chính trị
  • Tổ hợp 3: Môn cơ bản + Môn cơ sở
  • Tổ hợp 4: Môn lý luận chính trị  + Môn lý luận chính trị

Trong đó:

Ø Môn cơ bản: thí sinh chọn 1 trong các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Tối ưu hóa; Tin học đại cương; Ngoại ngữ;…

Ø Môn cơ sở: thí sinh chọn 1 trong các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển; Quản trị học; Pháp luật đại cương;…

Ø Môn lý luận chính trị: thí sinh chọn 1 trong các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (Lịch sử Đảng); Tư tưởng Hồ Chí Minh;…

Ghi chú

- Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển, áp dụng cho tất cả các chuyên ngành tuyển sinh;

- Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm hai (02) môn trong tổ hợp xét tuyển >= 10 điểm;

- Số tiết mỗi môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển tối thiểu là 30 tiết;

- Các môn học lý luận chính trị trước đây có tên gọi khác các môn quy định trong tổ hợp xét tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định;

- Thí sinh học liên thông từ Trung cấp/Cao đẳng lên Đại học có thể sử dụng cả bảng điểm Trung cấp/Cao đẳng khi học liên thông để xét tuyển;

- Trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ dự tuyển

4.1. Một (01) Phiếu tuyển sinh, dán ảnh màu cỡ 3x4, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ (thí sinh tải về tại đường dẫn).

4.2. Hai (02) bản sao bằng tốt nghiệp đại học và 01 bản sao Bảng điểm toàn khóa học.

4.3. Một (01) Bản sao Giấy khai sinh.

4.4. Một (01) Hồ sơ hoàn thành thủ tục nhập học đại học Vừa làm vừa học, dán 01 ảnh màu cỡ 3x4 (thí sinh tải về tại đây).

Ghi chú

- Thí sinh không phải tới Trường để mua hồ sơ;

- Thí sinh tải và in các mẫu 4.1 và 4.4 theo hướng dẫn như trên, thực hiện bộ hồ sơ và nộp theo thời hạn quy định; Trường hợp không tải và in được các mẫu 4.1 và 4.4, thí sinh có thể đến Trường để nhận trực tiếp (Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, từ 07g30 - 11g30 và 13g30 - 16g30, từ thứ Hai đến thứ Sáu);

- Thí sinh ghi rõ chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

- Trường hợp chuyên ngành đăng ký có số thí sinh trúng tuyển không đủ số lượng để mở lớp, thí sinh sẽ được chuyển vào chuyên ngành khác thích hợp hoặc bảo lưu kết quả;

- Tất cả các bản sao phải được sao y của nơi cấp hoặc chứng thực của UBND cấp quận/huyện, phường/xã hoặc phòng/văn phòng công chứng;

- Mỗi thí sinh lập 02 bộ hồ sơ dự tuyển giống nhau như đã hướng dẫn ở mục 4 (từ 4.1 - 4.3) trong đó 1 bộ hồ sơ có thêm mục 4.4.

5. Chi phí xét tuyển

- Chi phí xét tuyển (thu khi nhận hồ sơ): 100.000đ/hồ sơ.

6. Địa điểm nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, từ 07g30 - 12g00 và 13g00 - 16g30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

7. Thông tin liên hệ

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

  Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

  Điện thoại: 0251 3994 008 hoặc 0853 6666 08

  Website: www.sonadezi.edu.vn

Trân trọng.

Nơi nhận:                             

- Như trên;

- Các Khoa (để phối hợp);

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Lưu: TTTHNN      

TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(Đã ký)

Phạm Thị Hương